Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές των νήσων Λήμνο και Θηρασία...

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.) Την παρ. 2α του άρθρου 259 του Ν.Δ 86/69.

2.) Τις ετήσιες ρυθμίσεις κυνηγίου

3.) Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» καθώς και το Π.Δ. 189/04.11.09 (ΦΕΚ 221/Α)

4.) Την αριθ. 52167/2009 απόφαση (ΦΕΚ 2514/Β/22−12−2009) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού ΠΕΚΑ στους Υφυπουργούς ΠΕΚΑ.

5.) Την αριθ. 23111/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

6.) Τις αριθ. 106209/5406/26−10−2005, 92326/2451/15−5−2006, 87501/685/26−2−2007, 102174/5705/22−10−2007, 102711/5872/21−11−2007, 104034/6550/20−12−2007, 95211/3326/28−7−2008 και 103318/2135/22−6−2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρύθμιση υπερπληθυσμού του αγριοκούνελου σε περιοχές της νήσου Λήμνου» με τις οποίες επετράπη −κατ’ εξαίρεση− η δίωξη του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου Λήμνου με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7.) Το αριθ. 1873/12856/17−5−2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, τα αριθ. 78/14−4−2010 και 79/14−4−2010 έγγραφα του Δασονομείου Λήμνου το αριθ. 30/22−2−2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και το αριθ.139/8−1−2010 έγγραφο των Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου.

8.) To αριθ. 1354/19−4−2010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων, το αριθ. 367/11−3−2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ν. Κυκλάδων, το αριθ. 9/8−3−2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Θήρας και το αριθ.115/2−3−2010 έγγραφο της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

9.) Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε περιοχές της νήσου Λήμνου και της νήσου Θηρασίας υπερπληθυσμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου.

10.) Ότι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες έλαβαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, αρμοδιότητας τους, περιορισμού τόσο του πληθυσμού του αγριοκούνελου όσο και των επιπτώσεων στην αγροτική οικονομία χωρίς όμως να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

11.) Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στο αμπελουργικό κεφάλαιο της Santo Wines, το οποίο είναι τμήμα των επιδοτούμενων αμπελώνων της ζώνης ΟΠΑΠ Σαντορίνης, προστατεύεται από τον κανονισμό 1405/2006 και από το Γεωργοπεριβαλλοντικό ΜΕΤΡΟ 3.15 «Διατήρηση Παραδοσιακού Αμπελώνα ΘΗΡΑΣ−ΘΗΡΑΣΙΑΣ», έχει χαρακτηριστεί ως είδος Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας και ενισχύεται οικονομικά από το Ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

12.) το αριθ. 1637/11−5−2010 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ.

13.) Την με αριθμ. 200148/2833/6−8−2010 απόφαση«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010−2011»,

αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε −κατ’ εξαίρεση− τη δίωξη του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου Λήμνου και της νήσου Θηρασίας καθ’ όλο το 24ωρο, υλοποιούμενη μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα, με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου του αγριοκούνελου το 2010 και μέχρι 10 Μάρτιου 2011, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.) Η ρύθμιση του υπερπληθυσμού θα γίνει, αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι του αγριοκούνελου από ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών που θα συγκροτήσει η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Λέσβου και η Δ/νση Δασών Κυκλάδων αντίστοιχα με την παρουσία δασικού οργάνου ή έμπειρου, πεπειραμένου και με λευκό, σχετικό με τη θήρα, ποινικό μητρώο, κυνηγού, του οικείου κυνηγετικού συλλόγου, ως υπεύθυνο του συνεργείου.

2.) Ως περιοχές ρύθμισης ορίζονται αποκλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες από την «Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριοκούνελου Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1:50.000.

3.) Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή ρύθμισης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.

4.) Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κλπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Πηγή www.e-artemis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου