Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

H οικονομική σημασία του κυνηγιού...
Θήρα στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, ήδη από τους ιστορικούς χρόνους, με τη ζωή των κατοίκων της. Πρωτίστως βέβαια συνδυάσθηκε με την αγωγή των νέων (άθληση, παίδευση, εξάσκηση) και με την ανάγκη ικανοποίησης βασικών ανθρώπινων αναγκών (διατροφή, ένδυση, κλπ). Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι το κυνήγι ασκούσε στην αρχαία Ελλάδα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις. Το στοιχείο αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, που το κυνήγι κατά τους προηγούμενους αιώνες αποτέλεσε ασχολία της άρχουσας τάξης και των οικονομικά εύρωστων ομάδων.

Με την πάροδο βέβαια των αιώνων και όσο πλησιάζουμε προς τη σημερινή εποχή το κέντρο βάρους μετατοπιζόταν αρχικά προς την κάλυψη διατροφικών αναγκών και κατόπιν σήμερα για την ικανοποίηση αναγκών ψυχαγωγίας και διασκέδασης του αστικού και ημιαστικού πληθυσμού. Η κοινωνιολογική αυτή, έστω και αποσπασματική, αναφορά πρέπει να συμπληρωθεί με το γεγονός ότι η θήρα ειδικά για την Ελλάδα αποτελεί βασική παραδοσιακή δραστηριότητα των κατοίκων της υπαίθρου. Η παραπάνω αυτή διαπίστωση σκιαγραφεί τους Έλληνες κυνηγούς ως ανθρώπους ασχολούμενους με τη φύση και τη θήρα, είτε για επαφή με το φυσικό περιβάλλον ως μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φορτισμένου αστικού τρόπου ζωής τους, είτε ως συνέχιση των δεσμών τους με το φυσικό περιβάλλον, παράλληλα με τις άλλες παραδοσιακές τους δραστηριότητες, όπως της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της δασοπονίας, της αλιείας και των άλλων επιμέρους δραστηριοτήτων (μελισσοκομία, παραγωγή ξυλοκάρβουνου) της ελληνικής επαρχίας.

Στην Ελλάδα η παρουσία των κυνηγών επιβεβαιώνεται αριθμητικά από τον αριθμό αδειών που εκδίδονται κάθε χρόνο, μέσα από την εγγραφή τους στους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους (περίπου 250 σε όλη τη χώρα).

Με βάση αυτό οι κυνηγοί της χώρας είναι περίπου 300.000, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η περίπτωση να υπάρχουν πολλά άτομα που κυνηγούν, χωρίς να βγάζουν άδεια, παρανομώντας εις βάρος των νομοταγών κυνηγών, της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού κράτους και του θηραματικού κεφαλαίου της χώρας. Η έκδοση άδειας θήρας αποτελεί ετήσια υποχρέωση του κυνηγού, το δε κόστος ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της άδειας, καθώς αυτή διακρίνεται σε τοπική, περιφερειακή και εθνική. Τα ποσά είναι ανάλογα:

Τοπική: 25.500 δρχ. Περιφερειακή: 32500 δρχ. Εθνική: 39500 δρχ.

Τα ποσά αυτά πολλαπλασιαζόμενα επί του αριθμού των κυνηγών της χώρας δημιουργούν ένα κονδύλι μερικών δισεκατομμυρίων δραχμών. Μεγάλο μέρος αυτού καταλήγει μεν στο Ταμείο Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται στο σύνολό του προς εκτέλεση φιλοθηραματικών έργων και δράσεων. Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί αίτιο δυσαρέσκειας εκ μέρους του κυνηγετικού κόσμου και καλλιεργεί αρνητική συμπεριφορά, καθώς διαπιστώνεται ότι τα χρήματα των Ελλήνων κυνηγών δεν αξιοποιούνται από το Υπ. Γεωργίας.
Αυτή η επαπειλούμενη φημολογία πρέπει αναγκαστικά να διαψευστεί από την ίδια την ηγεσία του Υπ. Γεωργίας και να βρεθεί μόνιμος μηχανισμός ώστε να διοχετευτούν τα κονδύλια αυτά στις Περιφέρειες για την εκτέλεση φιλοθηραματικών έργων.

Πέραν των ποσών που καταλήγουν στο Ταμείο Θήρας, μέρος του κόστους έκδοσης της άδειας θήρας επιμερίζεται σε άλλα ποσά υπέρ του Δημοσίου (πάγιο τέλος χαρτοσήμου, ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, έξοδα Τραπέζης, υπεύθυνη δήλωση), σε ενίσχυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, σε εισφορά υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου και κατά περίσταση υπέρ της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας.

Αναλυτικά το κόστος έκδοσης της άδειας θήρας για το έτος 20002001 και ανά κατηγορία επιμεριζόταν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Κόστους Αδειών Θήρας (για την Μακεδονία και τη Θράκη)

Τακτικές εισφορές Τοπική Περιφερειακή Γενική
Τέλη Δημοσίου (Κ.Τ.Γ.Κ.)3000 10000 17000
Πάγιο τέλος χαρτοςήμου 5000 5000 5000
ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 1000 1000 1000
εισφορά υπέρ Συλλόγου 5500 5500 5500
Υπ. Δήλωση, χαρτ/μο (1%) 500 500 500
Ομ/κή Θηροφυλακής 6000 6000 6000
Κόστος βιβλιαρίου Θήρας

Έκτακτες εισφορές
Υπέρ Ομοσπονδίας 1500 1500 1500
Υπέρ Συλλόγου 3000 3000 3000
Σύνολο 25500 32500 39500 δεν περιλαμβάνεται η ασφάλεια κυνηγών

Για ολόκληρο το άρθρο πατήστε ΕΔΩ

Πηγή www.gpeppas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου